Home Logopedie

Logopedie

Praktijk Login

Rekenen

In ons dagelijks leven moeten we vlot en foutloos kunnen rekenen. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling van deze vaardigheid niet vanzelfsprekend. Rekenproblemen kunnen zich bij ieder aspect van het rekenen voordoen: hoofdrekenen, rekentaal, toepassingen, … Op een speelse manier ontrafelen we de hinderpalen.

Praktijk Login

Lezen

Sommige kinderen komen trager tot lezen en/of blijven te veel fouten lezen. De moeilijkheden situeren zich vaak op het vlak van het automatiseren van de verschillende leesprocessen en vaardigheden. Samen met je kind gaan we stap voor stap op zoek naar het juiste oefenniveau om nadien over te stappen naar hogere leesniveaus. Het leesplezier verhogen staat gedurende de therapie centraal.

Logopedie Psychologie Lier

Schrijven

De vele spellingregels en de daarbij horende uitzonderingen maken dat de vaardigheid om woorden correct te spellen voor velen geen evidentie is. We vertrekken daarom altijd bij eerste spellingregels waar het kind moeite mee heeft en gaan zo stap voor stap over naar moeilijkere regels. Auditieve analyse en synthese kunnen hierbij ook aan bod komen.

Logopedie Psychologie Lier

Articulatie

Sommige kinderen hebben moeite met de uitspraak van bepaalde klanken, wat maakt dat ze moeilijk te verstaan zijn. Bij fonetische articulatiestoornissen ligt de klemtoon op het afleren van de foutieve en het aanleren van de juiste motorische beweging. Bij fonologische articulatiestoornissen leggen we de nadruk op de betekenis van woorden. We vragen de ouders om als co-therapeut de aangeleerde klanken verder in te oefenen tijdens dagelijkse spreeksituaties.

Logopedie Psychologie Lier

Taal

Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling trager of verstoord. Ze gebruiken slechts een beperkte woordenschat, maken geen, erg korte of foutieve zinnen, begrijpen onvoldoende, enz. Ook hier gaan we op een speelse manier mee aan de slag. We vinden het belangrijk om op een enthousiaste en speelse manier met je kind te werken, zodat het zich veilig voelt en graag naar de sessies komt. Op die manier boeken we de grootste vooruitgang.

OMFT

Afwijkende mondgewoonten kunnen de werking van de spieren in en rondom de mond verstoren. Dit resulteert vaak in een foutieve tongpositie in rust en/of een afwijkend slikpatroon. Het kan ook een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en de vorming van het gebit en de kaken. Er kunnen mogelijks problemen ontstaan op gebied van uitspraak. Tijdens therapie wordt de focus gelegd op het afleren van de foutieve gewoonten, het (her)aanleren van nieuwe gewoonten, een correct slikpatroon, een goede neusademhaling en het verbeteren van de spraak.

dysartrie lier

Dysartrie

Dysartrie is een verworven spraakstoornis die kan optreden na een beroerte, ongeval, tumor, spierziekte of neurologische aandoening. Doordat het zenuwstelsel aangetast wordt, werken de spieren die nodig zijn om te spreken, ademen en slikken onvoldoende. Bij praktijk LOGIN werken we aan het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid. Het resultaat is afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis, maar we trachten steeds te zorgen voor een zo goed mogelijke levenskwaliteit. Vandaar wordt de naaste omgeving van de cliënt tijdens de therapie betrokken.

Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis die kan optreden na een beroerte of een CVA. Deze stoornis veroorzaakt o.a. woordvindingsproblemen, moeilijkheden met het vormen van correcte zinnen, moeilijkheden met het begrijpen van gesproken of geschreven taal, enz. Na een ziekenhuisopname is verdere revalidatie vaak nodig. Bij praktijk LOGIN werken we steeds op maat van de cliënt en zetten we in op het verhogen van de levenskwaliteit door de dagelijkse communicatie te verbeteren.

Stem

Voor stemproblemen zoals heesheid, een zwakke stem, een krakerige stem, een gespannen keel of snel buiten adem raken tijdens het spreken, kan u bij praktijk LOGIN terecht. Tijdens de therapie werken we aan een goede stemhygiëne, een ontspannen houding en een correcte buikademhaling. Je leert hoe je je stem op een juiste manier gebruikt en hoe je draagkrachtig kan spreken zonder veel moeite.

Praktijk Login

Tarieven

Bij LOGIN volgen we de honoraria voor geconventioneerde logopedisten, vastgelegd door het RIZIV. Als je kind een IQ-cijfer heeft hoger dan 85, kun je voor logopediebehandelingen rond taal een terugbetaling krijgen via het ziekenfonds. Het IQ moet aangetoond worden met een gecertifieerde test. LOGIN kan deze test afnemen.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Neem contact op voor een logopedisch onderzoek.